انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

رستم و سهراب

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
رستم و سهراب
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1343
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
55/45

موضوع
در تصویر نبرد رستم و سهراب به نمایش گذاشته شده است
مشخصات رستم بنا به اشعار فردوسی نقاشی شده است ، پوشینه ببر بیان _ریش و کلاه دو شاخ و رخش که زعفرانی رنگ است و لباس سهراب که با دقت بسیار با بته جقه تزیین شده است
در اثر موجود رستم و سهراب روبروی هم قرار گرفته اند زیرا معلوم نیست پیروزی و شکست با کدا
تزیینات بر روی سپر ها و زره از دین مهری ایرانیان گرفته شده است

به آوردگه رفت نیزه به کف
همی مانداز گفت مادر شگفت
یکی تنگ میدان فرو ساختند
بکوتاه نیزه همی باختند