انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

رستم و اکوان دیو

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
رستم و اکوان دیو
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1340
تکنیک:
آبرنگ و گواشا
اندازه:
72/62

موضوع
این تصویر خوان ششم رستم و نبرد وی را با ارژنگ دیو به شکل زیبایی نشان میدهد . رستم در حال پیروزی بر اکوان در تصویر نشان داده شده .
این در تصویر در سال 1340برای روی جلد شاهنامه ای در انتشارات امیر کبیر توسط استاد بهرامی ساخته شده است .

یکی مغفری خسروی بر سرش
خوی آلوده ببر بیان در برش
یکی نعره زد در میان گروه
تو گفتی بدرید دریا و کوه
چو رستم بدیدش برانگیخت اسب
بیامد بر وی چو آذر گشسب
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر
سر از تن بکندش به کردار شیر
پر از خون سر دیو کنده ز تن
بینداخت ز آنسو که بود انجمن