انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

کاوه

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
کاوه
سبک:
شیوه ی بهرامی
تاریخ اثر:
تکنیک:
آبرنگ گواش
اندازه:
-

موضوع