انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

فریدون و ضحاک

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
فریدون و ضحاک
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1340
تکنیک:
آبرنگ و گواش – طلا
اندازه:
36/50

موضوع
دادخواهی کاوه آهنگر در ایوان ضحاک و در بند کشیدن ضحاک ماردوش توسط فریدون...
این اثر شگرفت انقلاب مردم را بر علیه ضحاک نشان میدهد .
در شاهنامه فردوسی آمده‌. است که فریدون در کودکی بوسیله گاوی نامدار بنام برمایه تغذیه میشده است و فریدون گرز گاو سر را برای در بند کشیدن ضحاک انتخاب میکند در تصویر گرز گاو سر در دستان فریدون به چشم می خورد .
در گوشه دیگر از تابلو ، انقلاب مردم در ایوان ضحاک مصور شده است که تعداد زیادی سواره و پیاده با حالات و حرکات متفاوت و چهره های گوناگون در حال پیکار هستند ، از سویی کاوه آهنگر در بالای ایوان به نشانه دادخواهی با درفش کاویانی خودنمایی میکند .
سر ستونها بر گرفته از ستونهای تخت جمشید کار شده است .
نقشهای لباس فریدون از بز کوهی نشان گرفته است و این همان نقوشی است که بر روی اثار بدست امده از سیلک کاشان دیده میشود .
بته جقه سمبل سرسبز و جاوید ماندن درخت سرو و نماد آزادگی در کنار پوشینه فریدون تصویر شده است .
زمینه با طلا کار شده است .

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه
برو انجمن گشت بازارگاه
از آن چرم کاهنگران پشت پای
بپوشند هنگام زخم درای
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد
همانگه ز بازار برخاست کرد
سپاه فریدون چو آگه شدند
همه سوی آن راه بی ره شدند
همه بام و در مردم شهر بود
کسب کش ز جنگ آوری بهر بود
نخواهیم بر گاه ضحاک را
مر آن اژدها دوش ناپاک را
بران گرزه گاو سر دست برد
بزد بر سرش بشکست خرد