انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

زلف آشفته

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
زلف آشفته
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1328
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
50/38

موضوع
حافظ ، یار زیبای خود را که با زلفی پریشان به سراغ وی آمده در بر میگیرد .
شعر حافظ با خطی مشخصا نقاشی در تصویر نمایش داده شده است .
در این اثر از نمودهای هنر ایران بهره گیری شده است .
کاشی کاری و آینه کاری و نیز بر روی دیوارها نمونه ای از هنر اسلیمی و ختایی دیده میشود

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیراهن چاک وغزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست