انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

المنته الله که در میکده باز است

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
المنته الله که در میکده باز است
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1329
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
56/37

موضوع
درب زنجیر وار به هم متصل شده است .
حافظ در حالت نیاز در برابر مسجد زانو زده است .
مسجد جامع اصفهان با دورنمایی زیبا ساخته و پرداخته شده است .
در بالای طاق ضربی مسجد بزمهای دو چهره ای زمان صفویه کار شده است .

المنته الله که در میکده باز است
زانرو که مرا بر در او روی نیاز است
خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وان می که در انجاست حقیقت نه مجاز است
از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است