انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1333
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
37/34

موضوع
حافظ و یار زیبای وی در کنار جویباری. نشسته و می اندیشد که عمر گذران است همچون آب روان این جویبار در حال گذشتن است ...

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین
کاین اشارت ز جهان گذرا ما را بس
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس