انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

ایران

طراح های گرافیکی

نام اثر:
ایران
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1329
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
20/25

موضوع
در وسط اثر طرح زنی کار شده است با یک طراحی آزاد کنایه از مام وطن ، در گوشه ای دیگر هیکل بلند مردی که زنجیری در دست دارد سمبل مردان انگلیسی و بادبان نشانه خلیج فارس و این اثر حکایت از هجوم انگلیس برای اولین بار از دریای خلیج فارس برای در بند کشیدن مام وطن ....

a